หน้าแรกสร้างโรงงาน GMP
ออกแบบโรงงานโกดัง ผลงานรับสร้างโรงงาน โกดัง แบบโรงงานGmpสำเร็จรูป ติดต่อเราก่อสร้างโรงงาน
รับสร้างโรงงาน

รับสร้างโรงงาน GMP รับก่อสร้างอาคารโรงงานขนาดใหญ่ สร้างโรงงานขนาดเล็ก mini Factory สำหรับธุรกิจSME และStartUp สร้างโรงงานGMP ออกแบบโรงงาน GMP Haccp ออกแบบ รับก่อสร้างโกดัง warehouse โรงงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปPEBออกแบบ เขียนแบบ รับก่อสร้างโรงงาน โกดังสำเร็จรูป คลังสินค้า โรงงานรองรับมาตฐานGMP HACCP

รวมบทความมาตรฐาน GMP/HACCP

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

กฎหมายที่เกั่ยวข้องโรงงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆโรงงาน

บทความโรงงานอุตสาหกรรม
 

บริการรับสร้างอาคารโรงงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ รับสร้างโกดังสินค้า warehouse ขนาดใหญ่ โรงงานสำเร็จรูป โกดังโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สร้างสำนักงานโครงสร้างเหล็ก สร้างโรงงานเครื่องสำอาง โรงงานอาหาร ยา โรงงานสมุนไพร โรงงานแปรรูปพืชผัก ผลไม้ โรงงานอาหารเสริม น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ยา ครีม สบู่ โรงงานอาหาร ห้องเย็น สร้างโรงงานพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ระบบปิดมาตรฐาน อย/GMP ระบบปิดมาตรฐาน อย/GMP HACCP

บริการก่อสร้างในราคามิตรภาพ เราพร้อมออกแบบ เขียนแบบโรงงาน โกดังปลูกสร้างโรงงานมาตรฐานGMP/HACCPโกดังตามงบประมาณที่ท่านกำหนดได้ว่าจะได้โรงงาน โกดังขนาดพื้นที่เท่าไร ราคาเท่าไร เราให้ท่านเป็นผู้กำหนดได้เอง ไม่ว่าโรงงานขนาดเล็กหรือโรงงานขนาดใหญ่รับสร้างโกดังขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เราพร้อมให้บริการทุกขนาดโดยไม่มี ราคาขั้นต่ำบริการด้วยทีมงานมือชีพผู้ชำนาญการ และควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่งานออกแบบไปจนกว่าปลูกสร้างโรงงาน โกดังขนาดเล็กหรือใหญ่จนแล้วเสร็จ ให้คุณไห้คุณหมดความกังวนใจได้ บริษัทเราไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน และร่างสัญญาที่เป็นธรรม แบ่งเบิกจ่ายตามงวดงานไม่เอาเปรียบลูกค้า เราเน้นสร้างงานคุณภาพสูงในราคายุติิธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้าภายใต้การบริการของเราลูกค้า สำคัญเสมอความจริงใจ ความใว้ใจ และมิตรภาพที่คุณสัมผัสได้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันธุรกิจคุณให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งรือง ไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ Start Up SME เราเต็มใจให้บริการเสมอ

 

 

GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับขบวนการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐาน ของกระบวนการผลิตของโรงงานเช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัย ของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภค ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจะสมบูรณ์

GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหาร ได้อย่างปลอดภัยมีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด6. บุคลากร

มาตรฐาน HACCP คือ

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการ ชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหารระบบนี้ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ
ระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุด หรือขั้นตอนการผลิต อันตรายเหล่านั้นอาจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยได้ดีกว่าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือการควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิมซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่าง นอกจากนั้นระบบมาตรฐาน HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณ หรือขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าวจะยังไม่เคยเกิดอันตราย มาก่อนซึ่งนับว่า เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานกี่ยวกับการผลิตอาหารในปัจุบัน

ตัวอย่างการจัดห้องผลิตตามมาตฐานโรงงาน GMP

บทความเกี่ยวกับสร้างโรงงานGMP
ความหมายของ จี.เอ็ม.พี. (GMP)
หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์ (CODEX) ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของอาหาร
จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์จี.เอ็ม.พี ขึ้นมาซึ่งในที่นี้เรียกว่า จี.เอ็ม.พี.สากล ให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วโลก จี.เอ็ม.พี. เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า
General principles of food hygiene หรือเดิมที่เรารู้จักกันในนาม
Good Manufacturing practice ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต
และการตวบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
เกณฑ์ดังกล่าวมาจากการทดลองปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า ถ้าสามารถผลิตอาหาร
ได้ตามเกณฑ์นี้จะทำให้อาหารนั้นเกิดความปลอดภัยและเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค อ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงานGMP   รับสร้างโกดังสินค้า รับสร้างโรงงานขนาดเล็ก

Copyright © www.aukcawat.com บริษัทอรรฆวํฒน์ ก่อสร้าง(1998)จำกัด "รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงานGMP ซ่อมแซมโรงงานsitemap.xml